GDPR Academy

Všeobecné obchodné podmienky

vzdelávacieho on-line internetového portálu GDPR Academy

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú práva a povinnosti spoločnosti AMSO.SK, s.r.o., Bratislavská 4051/40, 018 41 Dubnica nad Váhom, e-mail: sluzby@amso.sk, IČO: 47688173 (ďalej len “poskytovateľ”), ktorá je prevádzkovateľom vzdelávacieho on-line internetového portálu GDPR Academy na stránke www.gdpracademy.sk.

  2. Tieto VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov a stanovujú podmienky, za ktorých im poskytovateľ poskytuje užívacie práva k on-line produktom a službám.

 2. Úvodné ustanovenia

  1. Poskytovateľ poskytuje pre užívateľa on-line produkty, ktorých je prevádzkovateľom prostredníctvom internetového vzdelávacieho on-line portálu www.gdpracademy.sk, ktorý obsahuje obsah poskytovateľa a tretích osôb. (“ďalej len obsah”)

  2. Poskytovateľ poskytuje pre užívateľa on-line služby (ďalej len “on-line služby” alebo “on-line produkty a služby”) vo forme on-line poradenstva, konzultácií a ďalšie on-line služby súvisiace s on-line vzdelávaním.

  3. Užívateľ on-line produktov a služieb poskytovateľa sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré užívajú alebo nakupujú on-line produkty a služby poskytované poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP. Na účely použitia on-line produktu a služby je nevyhnutná registrácia užívateľa, s výnimkou toho produktu alebo služby, ktorých technická podstata si takúto registráciu nevyžaduje (ďalej len „užívateľ“).

  4. Vznik zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká

   1. zaplatením kúpnej ceny on-line produktu alebo služby užívateľom uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej poskytovateľom,

   2. vyplnením a potvrdením objednávky užívateľom priamo na internetovom portáli poskytovateľa www.gdpracademy.sk,

   3. alebo uzatvorením zmluvy o poskytnutí užívacích práv.

  5. Uzatvorením zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom podľa bodu 2 ods. 4 sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.

 3. Cena on-line produktov a služieb

  1. Cena za zriadenie, dodanie a poskytovanie on-line produktu a služby poskytovaných užívateľovi za odplatu je vždy zreteľne uvedená v popise príslušného produktu a služby na vzdelávacom on-line internetovom portáli www.gdpracademy.sk.

  2. Poskytovateľ je oprávnený meniť štruktúru a výšku cien za poskytované produkty a služby.

 4. Platobné podmienky

  1. Poskytovateľ po prijatí elektronickej objednávky na on-line produkt alebo službu zaslanej užívateľom prostredníctvom vzdelávacieho on-line portálu www.gdpracademy.sk vystaví užívateľovi faktúru na sumu zodpovedajúcu cene za zriadenie, dodanie, alebo poskytnutie on-line produktu alebo služby s lehotou splatnosti 7 dní. Faktúra sa zasiela elektronicky na adresu uvedenú užívateľom v objednávke.

  2. Obdobie trvania prístupu užívateľa k on-line produktu sa začína dňom potvrdenia prijatia objednávky poskytovateľom, najneskôr do troch pracovných dní po prijatí tejto objednávky a trvá v závislosti od charakteru vybraného on-line produktu alebo služby.

  3. Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú vo faktúre za poskytovaný on-line produkt alebo službu najneskôr k dátumu splatnosti príslušnej faktúry.

  4. V závislosti od vybraného on-line produktu alebo služby je užívateľovi automaticky vystavená faktúra na nasledujúce obdobie, a to najneskôr v deň začatia trvania prístupu nasledujúceho obdobia.
  5. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od využívania on-line služieb poskytovateľa, pričom je povinný túto skutočnosť poskytovateľovi oznámiť najneskôr 14 dní pred začatím trvania prístupu nasledujúceho obdobia. Odstúpenie od využívania on-line služieb, oznamuje užívateľ poskytovateľovi písomne prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na portáli GDPR Academy, alebo zaslaním e-mailovej žiadosti na adresu sluzby@amso.sk.
 5. Práva a povinnosti užívateľa

  1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

   1. Pre používanie tohto druhu produktov a služieb platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií;

   2. Obsah týchto produktov a služieb je priebežne upravovaný podľa úvahy poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu či prestať ich úplne poskytovať, resp. prevádzkovať; užívateľ tak môže stratiť trvalo alebo dočasne prístup k obsahu poskytovateľa a tretích strán;

   3. Obsah týchto produktov a služieb je oprávnený využívať na informačné a nekomerčné účely, výhradne pre potreby plnenia jeho vlastných povinností, ktoré mu ukladá legislatíva určujúca pravidlá spracúvania osobných údajov;
   4. Obsah týchto produktov a služieb nie je oprávnený sprístupňovať alebo poskytovať tretím stranám;
   5. Porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, k okamžitému prerušeniu alebo zastaveniu poskytovania on-line produktu a služby a k zablokovaniu prístupu užívateľa k takémuto produktu a službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom, ako aj jeho registrácia, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

  2. Užívateľ taktiež súhlasí s tým, aby poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či užívateľ používa on-line produkt alebo službu v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overil si ich dodržiavanie.

  3. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii do vzdelávacieho on-line portálu, ako aj pri objednávaní on-line produktu alebo služby pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.

  4. Užívateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Zároveň je užívateľ povinný neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, v opačnom prípade je prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť užívateľovi poskytovanie prístupu k produktom alebo službám.

 6. Práva a povinnosti poskytovateľa

  1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi možnosť za odplatu používať on-line produkty a služby uvedené v bodoch 2 ods. 1 a 2 týchto VOP, a to v súlade týmito VOP, pričom poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do týchto produktov a služieb alebo VOP.

  2. Zmeny poskytovania produktov a služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na vzdelávacom internetovom portáli www.gdpracademy.sk, alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa.

  3. Ak užívateľ najneskôr do 14 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní on-line produktov a služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.

  4. Užívateľ má právo zmluvu s poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do 14 dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných produktov a služieb alebo VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu poskytovateľa.

  5. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie internetových produktov a služieb z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.

 7. Obmedzenie zodpovednosti poskytovateľa za vady a škody

  1. Poskytovateľ prehlasuje, že

   1. informácie poskytnuté a sprístupnené v on-line produktoch a službách nie sú odporúčaním, nie sú záväzné a majú výhradne informatívny charakter,

   2. nezodpovedá a neposkytuje užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie vzdelávacieho internetového portálu, za odkazy na iné internetové stránky ani za rýchlosť užívateľom používaného internetového pripojenia,

   3. prepojenia na internetové stránky tretích strán, ktoré sa nachádzajú na internetových portáloch poskytovateľa, sú poskytované s cieľom zvýšenia komfortu užívateľa. Prechodom na tieto prepojenia užívateľ opúšťa internetové prostredie poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích strán a ani ich žiadnym spôsobom nekontroluje.

  2. Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania on-line produktov a služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania on-line produktu alebo služby v súlade s VOP.

 8. Alternatívne riešenie sporov

  1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.

  2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

  3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť.

  4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

  5. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozri Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

  6. Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

  7. Užívateľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu sluzby@amso.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže užívateľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

  8. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 9. Záverečné ustanovenia

  1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

  2. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

  3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu 24 hodín denne na internetovom portáli www.gdpracademy.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.

  4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

  5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 24.11.2021

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.