GDPR Academy

O GDPR Academy

Sme konzultačná spoločnosť so sídlom v Dubnici nad Váhom. Ochrane osobných údajov a vzdelávaniu zamestnancov v tejto oblasti sa venujeme už od roku 2005. Za toto obdobie sme spolupracovali so subjektmi z rôznych oblastí z privátneho sektora so zameraním na automobilový priemysel, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, prevádzkovateľov internetových obchodov, poskytovateľov služieb v oblasti informačných technológií, cestovné kancelárie, poisťovníctvo, zdravotníctvo atď. Z oblasti štátnej správy máme skúsenosti a prax odborného konzultanta ochrany osobných údajov pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako GDPR Academy spolupracujeme taktiež s mestami a obcami, školami (materské školy, základné školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, stredné školy)  a sociálnou oblasťou (domovy sociálnych služieb). 

Lektorujeme odborné školenia k ochrane osobných údajov. U nás alebo priamo vo firmách zabezpečujeme vzdelávanie zodpovedných osôb, manažérov a zamestnancov. Naše služby využili profesijné komory, združenia a asociácie. Komplexné poradenstvo poskytujeme pre malé aj stredné spoločnosti, či dcérskym zahraničným spoločnostiam.

Naša história

Od prvých krokov po súčasnosť

2005
Prvá dokumentácia
Začíname

V tomto roku začíname poskytovať prvé poradenstvo v ochrane osobných údajov. Vypracovali sme prvú povinnú dokumentáciu a vykonali prvé odborné školenie zamerané na pravidlá spracúvania osobných údajov.

2009
ISO 9001
Procesné riadenie

Dokumentáciu ochrany osobných údajov aktualizujeme tak, aby bola plne orientovaná na procesné riadenie v zmysle požiadaviek normy SNT EN ISO 9001 (Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.)

2013
COOU.SK
Centrum ochrany osobných údajov

Spustili sme prvú internetovú knižnicu s názvom Centrum ochrany osobných údajov- online projekt zameraný na kompletné poradenstvo k ochrane osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. Naši členovia majú možnosť prevziať si vzory k celej povinnej dokumentácii ochrany osobných údajov spolu s podrobnými  návodmi, či využiť poradňu.

2016
Prvá odborná kniha
Vydávame knihu o pravidlách spracúvania

Vydali sme knihu “Ako úspešne zvládnuť ochranu osobných údajov” – podrobnú príručku pre podnikateľov, firmy a organizácie. Zamerali sme sa v nej na tie časti zákona, ktoré sa bytostne dotýkajú každého subjektu, ktorý osobné údaje spracúva a zodpovedá za ich bezpečnosť.

2018
GDPR
GDPR a nový zákon o ochrane údajov

Od pravidiel zákona č. 122/2013 Z. z. postupne prechádzame na nové postupy podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a nového zákona č. 18/2018 Z. z. Aktualizujeme všetky naše interné dokumenty, vzory, materiály a dokumentáciu našich klientov tak, aby spĺňala požiadavky nových pravidiel.

2019
CISCO
Videokonferencie

Poradenstvo v ochrane osobných údajov poskytujeme už aj prostredníctvom videokonferencií.

2020
Vzdelávanie
GDPR Academy

Po roku príprav spúšťame projekt GDPR Academy, ktorého súčasťou je aj kompletný online kurz GDPR pre firmy a organizácie. Databázu vzorov a informácií postupne dopĺňame a rozširujeme funkcie.

2021
Skupiny
Skupinové online kurzy

Do GDPR Academy pridávame funkciu riadenia skupinových kurzov. Odteraz si firma sama môže jednoducho spravovať pravidelné online vzdelávanie jednotlivých zamestnancov. Aktualizujeme ponuku o kurz pre oprávnené osoby.

Náš cieľ

GDPR Academy

Ľudský faktor je v ochrane osobných údajov ten najzraniteľnejší. Považujem preto za veľmi dôležité, aby si každý jednotlivec, firma či organizácia mohla jednoducho udržiavať a zlepšovať úroveň a celkový rozhľad v GDPR pravidlách. Kvalitným kontinuálnym vzdelávaním, odbornými materiálmi a dostupným poradenstvom. A práve o to nám v GDPR Academy ide.

naši partneri

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.