GDPR Academy

Informácia o spracúvaní osobných údajov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Naše identifikačné a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje budeme ako prevádzkovateľ spracúvať v spoločnosti AMSO.SK, s.r.o., IČO: 47688173, DIČ: 2024044220, so sídlom Bratislavská ul. 4051/40, 018 41 Dubnica nad Váhom. S otázkami vo veci ochrany osobných údajov nás kontaktujte emailom na adrese sluzby@amso.sk,  alebo telefonicky na čísle 0944 330 799.

Terminológia a všeobecné pravidlá spracúvania osobných údajov

Definícia hovorí, že osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Ide tak o súbor údajov, na základe ktorých je  možné jednotlivca v rámci skupiny odlíšiť. Je to napríklad vaše meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, organizácia alebo firma, v ktorej pracujete.

Spracúvanie je operácia, alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia. A to bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Spracúvanie osobných údajov je systematická a vopred plánovaná činnosť. Nie je pri tom dôležité, akými prostriedkami je s osobnými údajmi manipulované. Pod spracúvaním osobných údajov rozumieme činnosti, ktoré sú vykonávané manuálne (napríklad obyčajným zapísaním osobných údajov do zošita), automatizovane (napríklad využitím počítačov, mobilných telefónov, tabletov), alebo ich kombináciou.

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. 

Prevádzkovateľom je tak každý subjekt, a to bez ohľadu na jeho právnu formu. V niektorých prípadoch môže byť prevádzkovateľom dokonca aj jednotlivec.  Prevádzkovateľ nesie prioritnú zodpovednosť za bezpečnosť spracúvania osobných údajov a taktiež za to, že s osobnými údajmi bude nakladané legitímnym spôsobom. 

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. 

V oblasti spracúvania osobných údajov je spolupráca prevádzkovateľa a sprostredkovateľa úplne bežnou. Pre prevádzkovateľa môže byť ekonomicky výhodnejšie poveriť istými činnosťami iný subjekt – sprostredkovateľa, pričom ich súčasťou sú aj osobné údaje. Napríklad, keď firma poverí vedením účtovnej agendy externú organizáciu. Táto je potom, z pohľadu osobných údajov, jeho sprostredkovateľom. Každý sprostredkovateľ musí spĺňať isté požiadavky. Či už z hľadiska odborného, ale aj, ako vie zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom musí byť zmluva, ktorá spĺňa náležitosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Jej súčasťou je aj záväzok zachovávať dôvernosť spracúvaných údajov, či dodržiavať pokyny prevádzkovateľa.  

Aj v prípade, ak prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, je to stále prevádzkovateľ, kto primárne zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov. 

O organizáciách, s ktorými takto spolupracujeme sa môžete dočítať v časti “S kým spolupracujeme pri spracúvaní osobných údajov a komu osobné údaje poskytujeme?”. Ide o technických poskytovateľov, a to napríklad z dôvodu prevádzky webových stránok, e-mailov, automatizovaného vystavovania a zasielania daňových dokladov, využívania služieb dátových úložísk a doručovania servisných e-mailových správ.

Každý prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje musí dodržiavať tieto zásady spracúvania:

 1. Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti. Znamená to, že spracúvanie musí byť vždy vykonávané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe. 
 2. Zásada obmedzenia účelu. Znamená to, že osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi
 3. Zásada minimalizácie údajov. Znamená to, že osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú
 4. Zásada správnosti údajov. Znamená to, že osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované. Prevádzkovateľ musí preto prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia. 
 5. Zásada minimalizácie uchovávania. To znamená, že osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Táto zásada v podstate hovorí o tom, že osobné údaje môžu byť prevádzkovateľom spracúvané len počas nevyhnutnej doby. 
 6. Zásada integrity a dôvernosti. To znamená, že osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení. 
 7. Zásada zodpovednosti. To znamená, že prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s uvedenými  zásadami a zároveň ho musí vedieť preukázať.

Právne základy sú oprávnenia, ktoré umožňujú prevádzkovateľom spracúvať osobné údaje. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknuté osoby o tom, aké právne základy pri spracúvaní používa. 

Rozlišujeme šesť právnych základov, ktoré sú si rovnocenné (ani jeden nie je nadradený druhému). Sú nimi:

 1. Súhlas dotknutej osoby. Tento sa používa vtedy, keď dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov.  Každý súhlas musí byť udelený slobodne. Musí byť konkrétny, informovaný a musí ísť o jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby s tým, že súhlasí s tým, že jej osobné údaje budú spracúvané. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať. Niekedy sa môžete stretnúť aj so skráteným označením tohto právneho základu ako čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. My tento právny základ využívame pre spracúvanie osobných údajov príjemcov nášho informačného newslettra. 
 2. Predzmluvné a zmluvné vzťahy. Tento právny základ používajú prevádzkovatelia vtedy, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Niekedy sa môžete stretnúť aj so skráteným označením tohto právneho základu ako čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 
 3. Zákonná povinnosť. Tento právny základ sa používa vtedy, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti. Niekedy sa môžete stretnúť aj so skráteným označením tohto právneho základu ako čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. My, ako prevádzkovateľ tento právny základ využívame napríklad vtedy, keď na daňovom doklade musíme uviesť osobné údaje fyzickej osoby, ktorá si objednala službu. 
 4. Životne dôležité záujmy. Tento právny základ sa používa vtedy, keď je spracúvanie nevyhnutné, aby sa chránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Niekedy sa môžete stretnúť aj so skráteným označením tohto právneho základu ako čl. 6 ods. 1 písm. d) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. My, ako prevádzkovateľ nevyužívame tento právny základ spracúvania.
 5. Verejný záujem. Tento právny základ spracúvania sa používa vtedy, keď je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Niekedy sa môžete stretnúť aj so skráteným označením tohto právneho základu ako čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 6. Oprávnený záujem. Tento právny základ spracúvania sa používa vtedy, keď je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Niekedy sa môžete stretnúť aj so skráteným označením tohto právneho základu ako čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Každé použitie tohto právneho základu musí byť prevádzkovateľom samostatne posúdené. Hovoríme o tzv. teste oprávneného záujmu. Jeho cieľom je zistiť, či nad záujmami prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutých osôb.  My tento právny základ využívame napríklad pre spracúvanie osobných údajov zamestnancov firiem alebo organizácií, s ktorými komunikujeme napríklad pri vypracovávaní povinnej dokumentácie alebo pri poskytovaní služby externej zodpovednej osoby. O tento právny základ tiež opierame spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú našich online kurzov alebo využívajú našu databázu znalostí. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov.

Každá dotknutá osoba musí byť informovaná o tom, ako budú jej osobné údaje spracúvané. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, a aj zákon o ochrane osobných údajov vymedzujú povinné obsahové náležitosti tejto informačnej povinnosti. Zároveň ide o plnenie zásady transparentnosti. My, ako prevádzkovateľ si túto povinnosť plníme práve prostredníctvom týchto zásad spracúvania.

Prečo budeme o vás spracúvať osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

 • Aby sme vám mohli poskytnúť naše služby kompletného spracovania povinnej dokumentácie, konzultačné a vzdelávacie služby, a to aj online prostredníctvom našich internetových stránok alebo prostredníctvom školení a kurzov, ktoré organizujeme, vystavili daňový doklad a plnili si povinnosti, ktoré nám ukladajú osobitné zákony. Právny základ spracúvania je určený:
  • Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
  • Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – keď je spracúvanie osobných údajov zákonnou povinnosťou (napríklad v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a pod.) Bez toho, aby ste nám poskytli vaše osobné údaje vám nemôžeme službu poskytnúť.
  • Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – keď je spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Napríklad s cieľom adresnej komunikácie s určeným zamestnancom nášho zákazníka. V tomto prípade máte ako dotknutá osoba právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
 • Aby sme mohli efektívne riadiť naše dodávateľsko – odberateľské vzťahy a komunikovať s našimi zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi (dopytujúci sa na produkt, cenovú ponuku a pod.) Právny základ spracúvania je určený:
  • čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – keď je spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Napríklad s cieľom adresnej komunikácie s určeným zamestnancom nášho zákazníka alebo potenciálneho zákazníka. V tomto prípade máte ako dotknutá osoba právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
 • Aby sme vás mohli informovať o postupoch v spracúvaní osobných údajov, zmenách v legislatíve, o novinkách v našich produktoch a pod., a to formou emailových správ alebo formou telefonickej komunikácie. Právny základ spracúvania je určený:
  • Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – keď je spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Ako prevádzkovateľ môžeme napríklad využiť kontaktné osobné údaje našich zákazníkov a zaslať im náš informačný newsletter bez toho, aby sme disponovali súhlasom so spracúvaním. Aby sme však zaručili každej dotknutej osobe možnosť uplatniť si svoje práva, a to napríklad namietať spracúvanie jej osobných údajov, súčasťou každej emailovej správy je odkaz pre odhlásenie sa z databázy príjemcov nášho newslettra. Vždy je nám úprimne ľúto, keď strácame kontakt s našim zákazníkom, ale plne rešpektujeme rozhodnutia a práva vo oblasti súkromia resp. spracúvania osobných údajov.
   Tento právny základ spracúvania využívame aj vtedy, keď vás žiadame o súhlas so zaslaním jednorázových obchodných informácií resp. pri nadväzovaní obchodnej spolupráce. V týchto prípadoch spracúvame výhradne len obchodný názov firmy alebo organizácie, emailový alebo telefonický kontakt, ktorý sme získali napríklad z webovej stránky firmy alebo organizácie, ktorú kontaktujeme. V prípade neudelenia súhlasu kontaktné údaje do jedného mesiaca zlikvidujeme. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
  • Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – dobrovoľný súhlas dotknutej osoby. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

S kým spolupracujeme pri spracúvaní osobných údajov a komu osobné údaje poskytujeme?

Pri spracúvaní osobných údajov využívame služby dodávateľov, ktorými sú:

 • Websupport, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12 841 04 Bratislava, Webglobe a.s., so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava; WPEngine, Inc., so sídlom Irongate House, 22-30 Duke’s Place, London, EC3A 7LP United Kingdom, a to z dôvodu prevádzky našich webových stránok a emailov. Prenos osobných údajov poskytovateľovi služieb WPEnine, Inc. so sídlom vo Veľkej Británii vykonávame na základe prijatého rozhodnutia Európskej komisie, podľa ktorého na účely čl. 45 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Veľká Británia zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenášaných v rámci pôsobnosti nariadenia. 
 • SuperFaktura, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava, a to z dôvodu automatizovaného vystavovania, zasielania a evidencie daňových dokladov.
 • Google Cloud EMEA Limited, Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2, Ireland, DIČ: IE3668997OH, a to z dôvodu využívania služby dátového úložiska Google Workspace.
 • Mailjet SAS, 13-13 bis, rue de l’Aubrac – 75012 Paris, France, za účelom technického zabezpečenia doručovania rýchlych servisných e-mailových správ.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté organizáciám, ktoré pre výkone svojich činností postupujú v zmysle osobitných zákonov (napríklad daňový úrad).

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas nevyhnutnej doby z dôvodu dosiahnutia vytýčeného účelu spracúvania, a to:

 • počas 5 rokov v rámci manažmentu dopytov, komunikácie s dodávateľmi a odberateľmi, ich zástupcami, zamestnancami, cenových ponúk a pod.
 • počas platnosti udeleného súhlasu, resp. do jeho odvolania (napríklad v prípade spracúvania osobných údajov za účelom zasielanie newslettra má dotknutá osoba možnosť kedykoľvek kliknúť na odkaz pre odhlásenie, ktorý je súčasťou každej e-mailovej správy)
 • údaje, ktoré sú spracúvané za účelom vášho členstva v GDPR Academy uchovávame 1 rok od posledného dňa v roku, v ktorom došlo k ukončeniu platnosti vášho členstva (počas tohto obdobia si môžete napríklad prevziať vaše certifikáty o absolvovaní kurzov). Po uplynutí tejto doby budú údaje vymazané.
 • počas 10 rokov, keď sú vaše osobné údaje súčasťou faktúr,  bankových výpisov a ostatných účtovných alebo daňových dokladov,
 • ak sú vaše osobné údaje súčasťou zmlúv, potom počas 10 rokov od skončenia účinnosti zmluvy.

Prevádzka našej fanúšikovskej stránky a využívanie nástrojov Facebook

Prostredníctvom sociálnej siete Facebook, na ktorej máme umiestnenú našu fanúšikovskú stránku prezentujeme naše služby a poskytujeme informácie z oblasti ochrany osobných údajov. Spoločnosť Facebook Ireland Limited je spolu s nami tzv. spoločným prevádzkovateľom, a to vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom, keďže nám poskytuje rôzne štatistiky. Za účelom plnenia požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa môžete oboznámiť s dodatkom prevádzkovateľa k štatistikám stránky a s dodatkom o prevádzkovateľoch.

K spracúvaniu osobných údajov dochádza tak, že spoločnosť Facebook umiestni do vášho počítača alebo iného zariadenia, prostredníctvom ktorého navštívite našu fanúšikovskú stránku tzv. cookies. (Cookies predstavuje krátky text – alfanumerický reťazec, ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stánok a stala sa tak úplne bežnou.) Tieto zostávajú aktívne počas dvoch rokov, ak nie sú vymazané. Vzhľadom na to, že takto spracúvané osobné údaje môžu byť spracúvané aj spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v USA, môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, a to v režime štandardných doložiek, v zmysle čl. 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Všetko o tom, ako Facebook spracúva cookies sa môžete dočítať v zásadách používania súborov cookies.

Na stránke GDPR Academy nevyužívame žiadne nástroje Facebook, ako sú napríklad tlačidlá „to sa mi páči“ alebo „zdieľať“, ani nástroje pre marketingové účely ako je napríklad tzv. pixel. Preto počas návštevy stránok GDPR Academy nedochádza k vytváraniu žiadneho spojenia medzi vašim prehliadačom a servermi spoločnosti Facebook.

Používanie cookies na našich stránkach www.gdpracademy.sk

Na stránkach GDPR Academy používame výhradne technické cookies, a to z prevádzkových dôvodov, ako napríklad pre nasmerovanie požadovanej informácie prostredníctvom siete internet. Ďalej využívame cookies potrebné k „vstupu používateľa“. Tieto sú charakterizované číslom návštevy (tzv. Session ID). Využívajú sa pri vyplňovaní on-line formulárov, keď sú umiestnené na viacerých webových stránkach alebo v prípade „nákupných košíkov“. Cookies taktiež využívame z dôvodu identifikácie používateľa po jeho prihlásení . Ide o tzv. autentifikačné cookies. Tieto cookies sú potrebné na to, aby ste sa ako náš návštevník nemusel prihlasovať pre každú podstránku samostatne. Tieto cookies sme oprávnení spracúvať bez toho, aby bol k tomu potrebný súhlas návštevníka našej stránky.

Zrušenie sledovania prevádzky na našich webových stránkach www.gdpracademy.sk

Aby sme mohli priebežne vyhodnocovať vyťaženie jednotlivých webových stránok, plánovať bezpečnostné prestávky z dôvodu aktualizácie systémov a zvyšovať ich funkčnosť pre návštevníkov, detekovať problémy a optimalizovať technický výkon, používame súbory cookies. Prostredníctvom týchto cookies zaznamenávame niektoré technické údaje, ako napríklad anonymizovanú IP adresu návštevníka, šifrované ID Session, druh pristupujúceho operačného systému a verziu internetového prehliadača. Údaje nevedú ku krížovej kontrole s inými operáciami spracúvania a ani nie sú predmetom prenosu tretím stranám.

 • Údaje z cookies využívame napríklad takto: Systém, prostredníctvom ktorého vám prinášame GDPR Academy neustále aktualizujeme. Je to z toho dôvodu, aby sme chránili nie len spracúvané osobné údaje, ktoré sú jeho súčasťou, ale aj samotný obsah – odborné informácie z oblasti GDPR. Kvôli zachovaniu integrity spracúvaných údajov pred aktualizáciou systém uvedieme do režimu offline. Aj napriek tomu, že režim údržby vykonávame prioritne v nočných hodinách, najskôr sa presvedčíme, či GDPR Academy nemá návštevníkov, čitateľov. Ak áno, a je to možné, počkáme a režim údržby nastavíme až po ich odchode z našich stránok. Ak by sme nevyužívali tieto cookies nevedeli by sme napríklad ani to, pre aké internetové prehliadače optimalizovať zobrazovanie internetových stánok.

Aj napriek tomu, že na základe týchto anonymizovaných údajov nevieme určiť konkrétnu fyzickú osobu, resp. identifikovať konkrétneho návštevníka a je našim oprávneným záujmom ich spracúvať, pristupujeme k ochrane súkromia zodpovedne, a preto máte možnosť zápis a prenos aj týchto technických cookies deaktivovať odčiarknutím políčka nižšie.

Máte možnosť zabrániť analyzovaniu a prepájaniu aktivít, ktoré tu vykonáte. Vďaka tomu síce ochránite vaše súkromie, no zároveň zabránite prevádzkovateľovi v tom, aby sa poučil z vašich aktivít a aby mohol zlepšovať ovládateľnosť pre vás a ďalších používateľov.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
a) účely spracúvania;
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 všeobecného nariadenia o chrane údajov a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Ako prevádzkovateľ nevykonávame také operácie spracúvania, ktoré by viedli k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 všeobecného nariadenia týkajúcich sa prenosu.

Poskytneme vám kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo získať kópiu však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Ako dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a my, ako prevádzkovateľ sme povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali;
b) ako dotknutá osoba ste odvolali súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonávalo, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c) ako dotknutá osoba ste namietali voči spracúvaniu podľa článku 21 ods.  1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo ste ako dotknutá osoba namietali voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému ako prevádzkovateľ podliehame;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Ak sme ako prevádzkovateľ zverejnili osobné údaje a podľa predchádzajúcej časti sme povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikneme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Predchádzajúce odseky sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo 
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktú­rovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme vám v tom bránili, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov, právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo na prenos osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo namietať pri prvej komunikácii s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

Ak spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, potom máte právo svoj udelený súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Ak máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Ako si môžete právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti osobne, poštou, telefonicky alebo emailom na hore uvedené kontaktné údaje.
Táto informácia o spracúvaní osobných údajov je platná od 14.02.2022

Predchádzajúca verzia informácií o spracúvaní osobných údajov platná do 14.02.2022 je k dispozícii na tomto odkaze.

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.