fbpx

GDPR Academy

Informácia o spracúvaní osobných údajov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Naše identifikačné a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spoločnosti AMSO.SK, s.r.o., IČO: 47688173, DIČ: 2024044220, so sídlom Bratislavská ul. 4051/40, 018 41 Dubnica nad Váhom. Pokojne nás kontaktujte emailom na adrese sluzby@amso.sk alebo telefonicky 0944 330 799.

Prečo budeme o vás spracúvať osobné údaje?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Rešpektujeme základné zásady spracúvania osobných údajov, ktoré sú určené čl. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a preto spracúvame výhradne bežné osobné údaje, ktorými sú napríklad: titul, meno, priezvisko dotknutej osoby, názov organizácie, emailový a telefonický kontakt.

Osobné údaje vás – dotknutých osôb spracúvame z týchto dôvodov:

 • Aby sme vám mohli poskytnúť naše služby kompletného spracovania povinnej dokumentácie, konzultačné a vzdelávacie služby, a to aj online prostredníctvom našich internetových stránok alebo prostredníctvom školení a kurzov, ktoré organizujeme, vystavili daňový doklad a plnili si povinnosti, ktoré nám ukladajú osobitné zákony. Právny základ spracúvania je určený:
  • Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
  • Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – keď je spracúvanie osobných údajov zákonnou povinnosťou (napríklad v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a pod.) Bez toho, aby ste nám poskytli vaše osobné údaje vám nemôžeme dodať službu.
  • Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – keď je spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Napríklad s cieľom adresnej komunikácie s určeným zamestnancom nášho zákazníka. V tomto prípade máte ako dotknutá osoba právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
 • Aby sme mohli efektívne riadiť naše dodávateľsko – odberateľské vzťahy a komunikovať s našimi zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi (dopytujúci sa na produkt, cenovú ponuku a pod.) Právny základ spracúvania je určený:
  • čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – keď je spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Napríklad s cieľom adresnej komunikácie s určeným zamestnancom nášho zákazníka alebo potenciálneho zákazníka. V tomto prípade máte ako dotknutá osoba právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
 • Aby sme vás mohli informovať o postupoch v spracúvaní osobných údajov, zmenách v legislatíve, o novinkách v našich produktoch a pod., a to formou emailových správ alebo formou telefonickej komunikácie. Právny základ spracúvania je určený:
  • Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – keď je spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Ako prevádzkovateľ môžeme napríklad využiť kontaktné osobné údaje našich zákazníkov a zaslať im náš informačný newsletter bez toho, aby sme disponovali súhlasom so spracúvaním. Aby sme však zaručili každej dotknutej osobe možnosť uplatniť si svoje práva, a to napríklad namietať spracúvanie jej osobných údajov, súčasťou každej emailovej správy je odkaz pre odhlásenie sa z databázy príjemcov nášho newslettra. Vždy je nám úprimne ľúto, keď strácame kontakt s našim zákazníkom, ale plne rešpektujeme rozhodnutia a práva vo oblasti súkromia resp. spracúvania osobných údajov.
   Tento právny základ spracúvania využívame aj vtedy, keď vás žiadame o súhlas so zaslaním jednorázových obchodných informácií resp. pri nadväzovaní obchodnej spolupráce. V týchto prípadoch spracúvame výhradne len obchodný názov firmy alebo organizácie, emailový alebo telefonický kontakt, ktorý sme získali napríklad z webovej stránky firmy alebo organizácie, ktorú kontaktujeme. V prípade neudelenia súhlasu kontaktné údaje do jedného mesiaca zlikvidujeme. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
  • Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – dobrovoľný súhlas dotknutej osoby. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

S kým spolupracujeme pri spracúvaní osobných údajov a komu osobné údaje poskytujeme?

Pri spracúvaní osobných údajov využívame služby dôveryhodných dodávateľov, ktorými sú:

 • Websupport, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12 841 04 Bratislava, Webglobe – Yegon, s.r.o., so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, WPEngine, Inc., so sídlom Irongate House, 22-30 Duke’s Place, London, EC3A 7LP United Kingdom a to z dôvodu prevádzky našich webových stránok a emailov.
 • SuperFaktura, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava, a to z dôvodu automatizovaného vystavovania, zasielania a evidencie daňových dokladov.
 • Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Spojené štáty americké. Keďže tento poskytovateľ sídli v tretej krajine, prenos osobných údajov je vykonávaný na základe štandardných doložiek v zmysle čl. 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 • Google Ireland Ltd. Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
 • Mailjet SAS, 13-13 bis, rue de l’Aubrac – 75012 Paris, France, za účelom technického zabezpečenia doručovania rýchlych servisných e-mailových správ.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté organizáciám, ktoré pre výkone svojich činností postupujú v zmysle osobitných zákonov (napríklad daňový úrad).

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas nevyhnutnej doby z dôvodu dosiahnutia vytýčeného účelu spracúvania, a to:

 • počas 5 rokov v rámci manažmentu dopytov, komunikácie s dodávateľmi a odberateľmi, vypracovania cenových ponúk a pod.
 • počas platnosti udeleného súhlasu, resp. do jeho odvolania (napríklad v prípade spracúvania osobných údajov za účelom zasielanie newslettra)
 • počas 10 rokov, keď sú vaše osobné údaje súčasťou faktúr,  bankových výpisov a ostatných účtovných alebo daňových dokladov,
 • ak sú vaše osobné údaje súčasťou zmlúv, potom počas 10 rokov od skončenia účinnosti zmluvy.

Prevádzka našej fanúšikovskej stránky a využívanie nástrojov Facebook

Prostredníctvom sociálnej siete Facebook, na ktorej máme umiestnenú našu fanúšikovskú stránku prezentujeme naše služby. Spoločnosť Facebook Ireland Limited je spolu s nami tzv. spoločným prevádzkovateľom, a to vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom, keďže nám poskytuje rôzne štatistiky. Za účelom plnenia požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa môžete oboznámiť s dodatkom prevádzkovateľa k štatistikám stránky.

K spracúvaniu osobných údajov dochádza tak, že spoločnosť Facebook umiestni do vášho počítača alebo iného zariadenia, prostredníctvom ktorého navštívite našu fanúšikovskú stránku tzv. cookies. (Cookies predstavuje krátky text – alfanumerický reťazec, ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stánok a stala sa tak úplne bežnou.) Tieto zostávajú aktívne počas dvoch rokov, ak nie sú vymazané. Vzhľadom na to, že takto spracúvané osobné údaje môžu byť spracúvané aj spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v USA, môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, a to v režime štandardných doložiek, v zmysle čl. 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Všetko o tom, ako Facebook spracúva cookies sa môžete dočítať v zásadách používania súborov cookies.

Pri využívaní nástrojov Facebook (ako sú napríklad tlačidlá „to sa mi páči“ alebo „zdieľať“), vystupuje Facebook ako náš sprostredkovateľ (podmienky spracúvania sprostredkovateľského vzťahu) alebo samostatný prevádzkovateľ (zmluvné podmienky pre nástroje Facebooku).

Keď si prezeráte naše webové stránky, nástroj Facebook vytvorí spojenie medzi vašim prehliadačom a servermi spoločnosti Facebook. Ak kliknete na tlačidlo „páči sa mi“ alebo „zdieľať“ v čase, keď ste prihlásený do svojho účtu na Facebooku, môžete prepojiť obsah našej webovej stránky s vaším profilom. Ak si neželáte, aby Facebook spájal návštevu našich stránok s vašim používateľským účtom, v čase návštevy našich stránok sa odhláste z vášho facebookového účtu.

Spracúvané osobné údaje môžu byť predmetom profilovania, a to napríklad ako zatrieďovanie našich potenciálnych zákazníkov do skupín na základe zvolených kritérií s cieľom zostavenia reklamných kampaní.

Ďalšie používanie cookies na našich stránkach

Cookies využívame aj z prevádzkových dôvodov, ako napríklad pre nasmerovanie požadovanej informácie prostredníctvom siete internet. Ďalej využívame cookies potrebné k „vstupu používateľa“. Tieto sú charakterizované číslom návštevy (tzv. Session ID). Využívajú sa pri vyplňovaní on-line formulárov, keď sú umiestnené na viacerých webových stránkach alebo v prípade „nákupných košíkov“. Cookies taktiež využívame z dôvodu identifikácie používateľa po jeho prihlásení . Ide o tzv. autentifikačné cookies. Tieto cookies sú potrebné na to, aby ste sa ako náš návštevník nemusel prihlasovať pre každú podstránku samostatne. Tieto cookies sme oprávnený spracúvať bez toho, aby bol k tomu potrebný súhlas návštevníka našej stránky.

Okrem našich vlastných využívame napríklad aj cookies pre službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. Ide o využitie štatistického nástroja, prostredníctvom ktorého meriame návštevnosť našich webových stránok. O spracúvaní osobných údajov prostredníctvom cookies sa môžete dočítať v dokumente „Použitie služby Google Analytics na webových stránkach

K tomu, aby sme si transparentne plnili všetky povinnosti aj v súvislosti so spracúvaním informácií získanými prostredníctvom cookies, využívame službu Cookiebot. Jej poskytovateľom je spoločnosť Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko. Informácia o cookies je návštevníkovi našich stránok zobrazovaná automaticky v dolnej časti webu. Tie cookies, ktorých spracúvanie je možné až na základe súhlasu dotknutej osoby (návštevníka stránky) sú umiestnené do zariadenia návštevníka až na základe aktívneho konania návštevníka resp. zaškrtnutím tých cookies, s ktorými návštevník súhlasí.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

 • Ako dotknutá osoba máte tieto práva:
 • Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov, to znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, to znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
 • Odvolať váš súhlas so spracúvaním, to znamená, že máte právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti osobne, poštou alebo emailom na hore uvedené kontaktné údaje.

Aktualizované: 10.09.2021

Scroll to Top