GDPR Academy

Dlho očakávané rozhodnutie o primeranosti pre prenosy údajov do USA

Európska komisia (EK) začala proces prijímania rozhodnutia o primeranosti pre prenosy osobných údajov podľa čl. 45 všeobecného nariadenia o ochrane údajov medzi EÚ a USA. Rozhodnutie o primeranosti je jedným z nástrojov, na základe ktorého je možné osobné údaje bezpečne “vyvážať” do tretích krajín.

Ide o návrh rozhodnutia, ktoré odráža hodnotenie právneho rámca USA. Dospelo sa v ňom k záveru, že USA v oblasti ochrany osobných údajov poskytujú záruky, ktoré sú porovnateľné so zárukami v EÚ. Z hodnotení teda vyplýva, že Spojené štáty zabezpečujú primeranú ochranu osobných údajov, ktoré sú prenášané z EÚ do USA.

Americké spoločnosti sa tak budú môcť pripojiť k rámcu EÚ a USA, ak sa zaviažu dodržiavať súbor povinností v oblasti ochrany osobných údajov. Patrí sem napríklad povinnosť vymazať osobné údaje, ak už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli získané a pod.

Po prijatí rozhodnutia budú môcť európske subjekty prenášať osobné údaje do USA (resp. využívať ich služby, ktorých súčasťou je aj prenos osobných údajov), a to bez toho aby museli prijímať dodatočné záruky.

Návrh rozhodnutia o primeranosti je v procese prijímania. Zatiaľ preto nie je možné prenos osobných údajov oprieť o toto rozhodnutie. 

Dokument bol predložený Európskemu výboru pre ochranu údajov (EDPB). Ako ďalší krok bude potrebné získať podporu od výboru, ktorý je zložený zo zástupcov členských štátov EÚ. A až potom môže EK prijať konečné rozhodnutie, na základe ktorého bude možné osobné údaje volne prenášať do USA spoločnostiam, ktoré budú certifikované americkým ministerstvom obchodu.

Iba pripomíname, že podobný právny rámec, ktorý upravoval vývoz osobných údajov do USA sme už mali, dvakrát.

  1. Do októbra 2015 prenos osobných údajov do USA prebiehal v rámci režimu “Safe Harbor” (tzv. bezpečný prístav). Išlo o súbor technických a administratívnych pravidiel, ktoré boli vypracované v spolupráci s Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických a Európskej komisie. Následne sa na prevádzkovateľov z USA, ktorí dobrovoľne pristúpili k pravidlám “bezpečného prístavu” nazeralo ako na organizácie, ktoré spracúvali osobné údaje bezpečne. Súdny dvor Európske Únie však dňa 6.10.2015 vyniesol rozsudok, ktorý spôsobil neplatnosť “bezpečného prístavu”.
  2. Následne, dňa 12.07.2016 Európska komisia vydala vykonávacie rozhodnutie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Odvtedy bolo možné vykonávať prenos v režime “Privacy Shield” (tzv. bezpečný štít). Od leta 2020 je ale už aj tento režim prenosu osobných údajov neplatný.

Aktuálne tak prichádzajú do úvahy napríklad štandardné zmluvné doložky. 

Dokument návrhu rozhodnutia o primeranosti si môžete prevziať zo stránok EK kliknutím na tento odkaz.

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.