GDPR Academy

Je zamestnanec zároveň aj príjemcom údajov?

Otázka: Považujú sa naši zamestnanci za príjemcov údajov? Ido o to, že nevieme, či ich máme uviesť v rámci informovania o spracúvaní. Napríklad nášho ekonóma, mzdára atď. Niektoré firmy ich uvádzajú.

Odpoveď: Informačná povinnosť, ktorú má každý prevádzkovateľ voči dotknutým osobám musí spĺňať isté zásady a náležitosti. Rozsah informácií,  ktoré sú takto povinne poskytované je určený čl. 13 a čl. 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Už v závislosti od toho, či sú osobné údaje získavané priamo od dotknutej osoby, alebo povedzme od iného subjektu. 

Podľa čl. 4 ods. 9 je príjemcom “fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatni­teľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;”

A podľa čl. 13 ods. 1 písm. e) GDPR je každý prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutým osobám informácie o príjemcoch alebo o kategóriách príjemcov osobných údajov, ak existujú. 

Zamestnancov, ktorých vo svojej otázke uvádzate (ekonóm, mzdár) považujeme za tzv. oprávnené osoby. Aj keď pojem “oprávnená osoba” nie je v nariadení ani v našom zákone o ochrane osobných údajov definovaná. Pochádza z predchádzajúcich období a stále sa v praxi používa. 

Ide o taký okruh pracovníkov prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorí pri výkone svojich pracovných povinností pristupujú k osobným údajom, spracúvajú ich. Osobné údaje sú skrátka nevyhnutné k výkonu ich pracovných povinností. A títo pracovníci boli náležite poučený o spracúvaní osobných údajov (hovoríme, že boli zaviazaní pokynmi prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa).

Je pravdou, že niektorí prevádzkovatelia skutočne uvádzajú kategórie svojich oprávnených osôb ako príjemcov. 

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.