GDPR Academy

Nezákonne zverejnený záznam z kamier

Neoprávnené využitie záznamu z kamerového systému sa stalo predmetom kontroly v Rumunsku. Dozorujúci úrad začal šetrenie po tom, čo mu prevádzkovateľ oznámil svoje porušenie v ochrane údajov. Časť záznamu z jeho kamerového systému bola totiž zverejnená na webovej stránke miestnych novín. Prevádzkovateľa na to upozornila jedna z dvoch dotknutých osôb, ktorých osobné údaje boli takto neoprávnene zverejnené. 


Vyšetrovaním u prevádzkovateľa sa zistilo, že jeden z vedúcich pracovníkov prevádzkovateľa umožnil inému zamestnancovi prístup do miestnosti, z ktorej bol vykonávaný dohľad nad kamerami. Tento zamestnanec si z monitoru, ktorý premietal záznam z kamery, vyhotovil kópiu. Využil k tomu svoj vlastný mobil. Jednoducho si časť spusteného videozáznamu naň nahral. Krátke video potom prostredníctvom aplikácie WhatsApp zaslal tretej strane, ktorá ho zverejnila. Došlo tak k spracúvaniu osobných údajov bez právneho základu (podobizeň a správanie dvoch osôb a evidenčné číslo motorového vozidla).


Prevádzkovateľovi bola udelená pokuta. Dôvodom bolo, že neprijal dostatočné opatrenia pre ochranu spracúvaných osobných údajov. Jeho pracovníci totiž neboli náležite poučení. Došlo tak k porušeniu všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to v časti čl. 32, podľa ktorej: “Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ podniknú kroky na zabezpečenie toho, aby každá fyzická osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa…”.

Úrad tiež prevádzkovateľovi nariadil, aby zaviedol také pokyny, ktorými zakáže používať súkromné zariadenia zamestnancov (napríklad mobilný telefón) na nahrávanie, fotografovanie, šírenie videí prostredníctvom rôznych aplikácií a sociálnych sietí.


Zdroj: Sancțiune pentru încălcarea RGPD [online]. 27.12.2022, 1 [cit. 2023-01-11]. Dostupné z: https://www.dataprotection.ro/?page=Comunicat_Presa_27_12_2022


Využívanie kamerových systémov k ochrane majetku, života alebo zdravia je v podmienkach prevádzkovateľov pomerne rozšírené. Spracúvanie osobných údajov však musí byť vždy zákonné. Výnimkou nie je ani používanie kamier. Ba naopak, na takéto spracúvanie je potrebné aplikovať množstvo pravidiel.

Ak kamery používate aj u vás, potom si pozrite kurz, ktorý je zameraný práve na ne – GDPR a kamerové systémy, resp. ako správne monitorovať priestory kamerami podľa GDPR.
Celú prvú lekciu máte dostupnú bez prihlásenia.

Vyššie uvedené rozhodnutie je zaujímavé aj v tom, že kontrolný úrad prevádzkovateľovi nariadil, aby svojich zamestnancov poučil aj o zakázaných činnostiach. Teda nielen o tom, čo oprávnené osoby obsluhujúce kamery musia vykonávať, ale aj o tom, čo nesmú robiť, resp. čo je zakázané.


Preto, ak je monitorovanie priestorov kamerovým systémom účelom spracúvania osobných údajov aj u vás, potom si skontrolujte, či máte riadne poučených pracovníkov, ktorí vaše kamery obsluhujú. Či sú preukázateľne oboznámení aj o zakázaných činnostiach.
Ak nie, môžete mať problém. S databázou dokumentov a kurzov GDPR Academy si ho však môžete sami a jednoducho vyriešiť:

Takto budete vedieť jednoznačne preukázať, že ste prijali opatrenia pre ochranu spracúvaných osobných údajov prostredníctvom kamier.

Pripojte sa k odberateľom GDPR spravodaja

Náš newsletter práve teraz odoberá
Aktívnych odberateľov

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.