GDPR Academy

Úrad a kontrolná činnosť úradu

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vykonáva dozor nad spracúvaním osobných údajov. Ide o orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Na jeho čele úradu stojí predseda úradu, ktorého zastupuje podpredseda.

Jednou z úloh, ktorú úrad zaisťuje, je aj výkon kontroly spracúvania osobných údajov u prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Títo sú označovaní aj ako kontrolované osoby.
Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva úrad prostredníctvom kontrolného orgánu. Vzor poverenia na vykonanie kontroly nájdete zverejnený na webovom sídle úradu.

Typy kontrol úradu

Rozlišujeme tri základné typy kontrol:

  • kontroly, ktoré sú vykonávané na základe ročného plánu kontrol úradu, pričom Úrad zverejňuje prostredníctvom svojho webového sídla konkrétny ročný plán kontrol, na výkon ktorých sa bude v danom roku zameriavať,
  • kontroly, ktoré sú vykonávané na základe podozrenia úradu z porušovania povinností pri spracúvaní osobných údajov
  • a kontroly, ktoré sú vykonávané ako súčasť konania o ochrane osobných údajov.

Priebeh kontroly

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto dokumentu je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo.

Scroll to Top