GDPR Academy

Je možné evidovať dochádzku zamestnancov biometriou?

Otázka: Môžeme evidovať dochádzku našich zamestnancov, biometrickým zariadením (pomocou odtlačku prsta)? Pracovníci majú k dispozícii zároveň aj alternatívu, a to evidovať dochádzku čipovou kartou. Ako právny základ by sme využili ich súhlas so spracúvaním.

Odpoveď: Náš kontrolný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov sa vo veci zákonnosti využívania biometrie pre dochádzkové účely, vyjadril takto:

“Zamestnávateľ by chcel zaviesť dochádzkový systém, ktorý by spočíval v snímaní dochádzky zamestnancov pomocou „odtlačku prsta“. Čo všetko musí zamestnávateľ urobiť, aby takúto dochádzku mohol zaviesť?
Spracúvanie osobných údajov na účel evidencie dochádzky zamestnancov zamestnávateľom je spracúvaním osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby v zmysle § 99 Zákonníka práce. Zo Zákonníka práce nevyplýva povinnosť spracúvať biometrické údaje zamestnanca na účel vedenia dochádzky, preto je úrad toho názoru, že na spracúvanie takýchto osobných údajov bude prevádzkovateľ (zamestnávateľ) potrebovať iný právny základ.
V prípade spracúvania biometrických údajov na účel jedinečnej identifikácie dotknutej osoby je dovolené spracúvanie len ak je splnená niektorá podmienka podľa čl. 9 ods. 2 Nariadenia a zároveň prevádzkovateľ musí disponovať primeraným právnym základom v súlade s čl. 6 ods. 1 Nariadenia. V tejto súvislosti úrad upozorňuje, že ako jediná možná alternatíva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na účely biometrického dochádzkového systému prichádza do úvahy výslovný súhlas zamestnanca v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia.
Súhlas v rámci pracovno-právnych vzťahov nebude považovaný v každej situácii za najvhodnejší právny základ, a to z dôvodu nerovnomerného vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Takto získaný súhlas nemusí napĺňať základnú náležitosť dobrovoľnosti súhlasu, čo môže spôsobiť samotnú neplatnosť udeleného súhlasu [v prípade spracúvania biometrických údajov na účely jedinečnej identifikácie fyzickej osoby podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia hovoríme o výslovnom súhlase].
Samotná existencia právneho základu však nestačí, ale je zároveň potrebné posúdiť nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov. Možnosť spracúvania biometrických údajov podlieha prísnemu posúdeniu nevyhnutnosti a primeranosti s ohľadom na skutočnosť, či zamýšľaný účel možno dosiahnuť iným, menej rušivým zásahom. Ak má byť prínosom zavedenia biometrického dochádzkového systému napríklad len zvýšenie pohodlnosti, alebo len úspora nákladov, vo všeobecnosti sa takáto strata súkromia zamestnanca nepovažuje za primeranú. Proporcionalita zásahu do práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov zamestnanca nad právami dotknutej osoby bude vždy na posúdení samotného zamestnávateľa.
Judikatúra v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a spracúvania biometrických údajov zamestnancov nie je rozvinutá, a preto situácie, kedy je takýto zásah do práva dotknutej osoby primeraný, bude skúmaný v prípadnom správnom konaní vždy individuálne pre konkrétne prípady. Príkladom môžu byť laboratória, kde je potrebné zabrániť neoprávnenému vstupu osôb do zariadení, z povahy činnosti tam vykonávanej. V takomto prípade však nehovoríme o dochádzkovom systéme, ale o bezpečnostnom prvku, kedy by spracúvanie biometrických údajov na účely jedinečnej identifikácie osoby vstupujúcej do takéhoto priestoru bolo z nášho pohľadu prípustné. Naopak zavedenie dochádzkového systému, ktorý spracúva biometrické údaje generálne pre všetkých zamestnancov len z dôvodu úspory nákladov, nie je v súlade so základnými zásadami spracúvania osobných údajov (čl. 5 Nariadenia), nakoľko účel možno dosiahnuť aj menej invazívnym spôsobom, napríklad za pomoci prístupovej karty.”

Takže v tomto spracúvaní môže vzniknúť až niekoľko slabých miest, ktoré je potrebné dobre zvážiť:

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.