GDPR Academy

Čo urobiť, keď nesúhlasím s tým, aby som bol monitorovaný kamerou?

Otázka: Čo mám urobiť, keď ako občan – fyzická osoba nesúhlasím s tým, aby som bol monitorovaný kamerou?

1. Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán. To znamená, že ak si myslíte, že vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

2. Vždy však odporúčame, samozrejme ak je to možné, najskôr kontaktovať samotného prevádzkovateľa kamerového systému. Môže ním byť napríklad firma, spoločenstvo vlastníkov bytov, obec, škola a pod.

Kto konkrétne to je vo vašom prípade sa dozviete z tzv. informačných tabuliek, ktoré sú rozmiestnené v priestore, ktorý je monitorovaný (teda, mali by tam byť, ak prevádzkovateľ dodržuje pravidlá všeobecného nariadenia o ochrane údajov resp. GDPR). Mali by byť umiestnené v obvyklých miestach vstupu do monitorovaného priestoru, vo výške očí. Mali by byť dobre čitateľné a zrozumiteľné.

Na informačnej tabuľke by ste mali nájsť, okrem iného aj názov prevádzkovateľa a jeho kontaktné údaje. Obvykle je to napríklad adresa a e-mailová adresa. Na tieto kontaktné údaje môžete poslať svoju žiadosť v rámci ktorej si uplatníte niektoré zo svojich práv, napríklad:

  • právo na informovanie,
  • právo na prístup,
  • právo na opravu,
  • právo na výmaz,
  • právo na obmedzenie,
  • právo na prenositeľnosť,
  • právo namietať.

Svoju žiadosť môžete poslať klasickou poštou, elektronicky na uvedený e-mailovú adresu, prípadne ju môžete doniesť osobne prevádzkovateľovi. Kópiu si vždy ponechajte. V prípade, ak by ste neboli s vybavením vašej žiadosti spokojný, použijete ju v rámci komunikácie s úradom.

Prijatím vašej žiadosti začína prevádzkovateľovi plynúť zákonná lehota (obvykle jedného mesiaca), aby vašu žiadosť náležite vybavil.

Okrem kontaktných údajov na prevádzkovateľa by ste sa na informačnej tabuľke mali dočítať aj základné informácie o monitorovaní kamerou z pohľadu spracúvania osobných údajov. Aký je účel spracúvania, aký právny základ pri tom prevádzkovateľ využíva, ako dlho osobné údaje uchováva atď.

Ak prevádzkovateľ na informačnej tabuľke uvádza len obrázok kamery (tzv. piktogram) a veľký nápis, že priestor je monitorovaný kamerou, a to bez akýchkoľvek ďalších informácií, svedčí to o jedinom a síce, že s týmto kamerovým systémom skutočne nemusí byť niečo v poriadku.

Ono to nie je len tak, že si prevádzkovateľ jedno krásne ráno zmyslí, že rozmiestni kamery a za monitorom alebo z mobilného telefónu bude potom pozorovať, kto prechádza okolo a ako sa správa. Týmto by hrubo porušil pravidlá spracúvania osobných údajov a hrozila by mu nemalá sankcia.

Naopak, inštalácia kamier a následné spracúvanie osobných údajov podlieha veľmi veľmi prísnym pravidlám. Tu v GDPR Academy nájdete samostatný online kurz, ktorý je venovaný práve legitímnej prevádzke kamerových systémov. Záujem prevádzkovateľa nesmie mať napríklad len hypotetickú povahu, spracúvanie musí byť skutočne nevyhnutné. Kamery musia byť nastavené pod správnym uhlom, záznamy musia mať nastavenú čo najkratšiu lehotu uchovávania, prevádzkovateľ musí určiť minimálny okruh ľudí, ktorí budú mať k záznamom prístup a atď. Tých pravidiel a rôznych bezpečnostných opatrení, ktoré sú organizácie povinné prijať je naozaj dosť a toto je len ich krátky výpočet.

Každý rozumný prevádzkovateľ, ktorý obdrží žiadosť dotknutej osoby s uplatnením jej práv, sa touto žiadosťou začne ihneď zaoberať. Komunikovať, aby žiadosť k spokojnosti dotknutej osoby (žiadateľa) vybavil.

Ale späť k vašej otázke.

Ak prevádzkovateľ už spracúva vaše osobné údaje môžete to namietať. Viac sa o tomto práve dočítate aj v čl. 21 GDPR.

Vašu žiadosť, ktorú budete adresovať prevádzkovateľovi môžete formulovať úplne jednoducho. Napríklad tak, že uvediete svoje meno, priezvisko, kontaktné údaje (užitočné je napríklad telefónne číslo, na ktorom vás prevádzkovateľ môže zastihnúť). Ďalej uvediete, že si uplatňujete svoje právo namietať proti spracovávaniu vašich osobných údajov a vaše konkrétne dôvody, prečo namietate spracúvanie. Niektorý prevádzkovatelia zverejňujú aj formuláre pre uplatnenie takejto žiadosti. Nie je to však povinnosťou. A vy, ako dotknutá osoba napríklad ani nemáte povinnosť takýto formulár využiť.

Toto právo resp. právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov však nemáte vždy. Závisí to od účelu a tzv. právneho základu. Väčšina prevádzkovateľov však pri snímaní priestorov kamerami využíva právny základ tzv. oprávnený záujem. Práve na tej informačnej tabuľke by ste sa o ňom mali dočítať. Cieľom spracúvania je obvykle ochrana majetku prevádzkovateľa, bezpečnosť a pod. Ak využijete toto svoje právo, odporúčame vám uviesť v žiadosti aj konkrétne dôvody prečo spracúvanie vašich osobných údajov namietate, alebo popis vašej situácie, ktorá vás k namietaniu vedie. Tento popis prevádzkovateľovi pomôže k správnemu posúdeniu, či vášmu právu vyhovie alebo nie. Niekedy je napríklad potrebné osobné údaje uchovávať aj po uplatnení námietky, a to z dôvodu výkonu alebo obhajoby právny nárokov. V týchto prípadoch prevádzkovateľ námietku zamietne, keďže má k tomu závažný dôvod. Vždy by mal však dotknutej osobe vysvetliť svoje rozhodnutie a informovať ju, že má právo podať sťažnosť na dozorujúci úrad.

Pripojte sa k odberateľom GDPR spravodaja

Náš newsletter práve teraz odoberá
Aktívnych odberateľov

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.