GDPR Academy

Žiadosť bývalého zamestnanca o poskytnutie jeho e-mailovej komunikácie na základe práva na prístup k údajom

Popis problému, ktorý vznikol

Bývalý zamestnanec po skončení pracovného pomeru požiadal svojho bývalého zamestnávateľa o sprístupnenie všetkej e-mailovej komunikácie a poznámok, ktoré sú ním podpísané alebo mu boli zaslané počas trvania pracovného pomeru, resp. v ktorej je spomínaný. Išlo o uplatnenie si práva na prístup podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Bývalý zamestnávateľ žiadosti vyhovel, ale len čiastočne. Dotknutá osoba sa opäť dožadovala sprístupnenia všetkej komunikácie, ktorá bola vykonaná využitím komunikačných prostriedkov bývalého zamestnávateľa. Prevádzkovateľ opäť odmietol s tým, že ide o rozsiahle množstvo informácií, ktoré boli pripravené alebo odoslané žiadateľom v súvislosti s plnením jeho pracovných úloh u prevádzkovateľa. Okrem iného prevádzkovateľ (bývalý zamestnávateľ) žiadal, aby dotknutá osoba objasnila svoju žiadosť konkrétnejšie, k tomu však nedošlo. Prevádzkovateľ preto žiadosť zamietol z dôvodu, že žiadosť je neprimeraná.

Nespokojný žiadateľ sa preto obrátil na dánsky úrad na ochranu osobných údajov. Tento preskúmal postup prevádzkovateľa a potvrdil jeho správnosť. Právo na získanie kópie spracúvaných osobných údajov totiž nie je absolútne a prevádzkovateľ môže odmietnuť vyhovieť žiadosti, ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná. Prevádzkovateľ v rámci výkonu práva dotknutej osobe poskytol široký prístup k údajom a nevyhovel len žiadosti o prístup k poznámkam a e-mailom.

Dánsky úrad na ochranu údajov zdôraznil, že šlo o prístup k rozsiahlemu množstvu údajov, ktoré sa tiahnú niekoľkými rokmi, a že informácie, ktoré sú obsiahnuté v poznámkach a e-mailoch, odoslané alebo zaslané dotknutou osobou v rámci plnenia jej pracovných povinností treba v prvom rade považovať za informácie, ktoré opisujú činnosť, ktorú dotknutá osoba počas zamestnania vykonávala, a teda nie sú väčšinou údajmi “o dotknutej osobe”, na ktoré by sa vzťahovalo právo na prístup.

Celý dokument si môžete prečítať na adrese: https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2022/mar/tidligere-arbejdsgiver-kunne-afvise-at-efterkomme-anmodning-om-indsigt

Čo urobiť, aby ste sa neocitli v rovnakej situácii?

Právo na prístup k osobným údajom je čo do rozsahu poskytovaných údajov tým najrozsiahlejším. Jeho cieľom je umožniť dotknutým osobám mať kontrolu nad svojimi osobnými údajmi alebo si len jednoducho u prevádzkovateľa overiť ich správnosť.

Aktuálne vstúpil do verejnej diskusie dokument EDPB – pokyny 01/2022 k právam dotknutých osôb (január 2022). Vyplýva z neho napríklad, že prevádzkovateľ nie je oprávnený posudzovať účel žiadosti dotknutej osoby a nemôže jej právo odmietnuť len z toho dôvodu, že má podozrenie, že dotknutá osoba následne použije získané údaje proti nemu (napríklad v súdnom spore).

Každý prevádzkovateľ by preto mal byť pripravený správne reagovať na žiadosti dotknutých osôb, ktoré sa týkajú uplatňovania ich práv v zmysle GDPR.

O právach dotknutých osôb sa viac dozviete v šiestej lekcii kurzu GDPR pre firmy a organizácie alebo na našich školeniach pre jednotlivcov aj firemné skupiny. 

 

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.