GDPR Academy

Sankcia za nedostatočnú odpoveď dotknutej osobe

Popis problému, ktorý vznikol

Rumunský dozorný úrad na ochranu osobných údajov uložil realitnej kancelárii pokutu 2000 eur za nedostatočný výkon práv dotknutej osoby.
Celé vyšetrovania zo strany úradu sa začalo na základe sťažnosti dotknutej osoby. Táto podala podnet na kontrolný úrad z dôvodu, že nebola spokojná s odpoveďou, ktorú dostala od prevádzkovateľa, u ktorého si svoje právo uplatňovala. Šetrením sa skutočne zistilo, že prevádzkovateľ žiadateľovi neposkytol všetky informácie a údaje, ktoré mu prináležia.
Celý dokument si môžete prečítať na adrese: https://www.dataprotection.ro/?page=Comunicat_Presa_10_03_2022_3&lang=ro

Čo urobiť, aby ste sa neocitli v rovnakej situácii?

Právo na prístup k osobným údajom je v všeobecnom nariadení zakotvené v čl. 15. Výkon tohto práva pozostáva z ôsmich častí:

  1. Potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracováva alebo nespracúva osobné údaje.
  2. Prístup k osobným údajom.
  3. Prístup k informáciám o spracúvaní (účel spracúvania, kategórie dotknutých osôb, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, predpokladaná doba spracovania a pod.
  4. Informácia o bezpečnostných opatreniach v súvislosti s prenosom do tretích krajín.
  5. Poskytnutie kópie údajov.
  6. Posúdenie primeraných administratívnych nákladov (v prípade poskytnutia ďalších kópii).
  7. Poskytnutie informácii v elektronickej podobe.
  8. Preskúmanie, či výkonom práva nedôjde k zásah do práva a slobôd iných osôb.

To znamená, že v prípade, ak prevádzkovateľ po posúdení žiadosti zistí, že o dotknutej osobe naozaj osobné údaje spracúva, je povinný automaticky pristúpiť k druhému bodu a dotknutej osobe umožniť prístup k samotným osobným údajom. (Dotknutá osoba o to nežiada prevádzkovateľa predložením samostatnej žiadosti).

Prevádzkovateľ je povinný vyhovieť žiadosti o prístup do jedného mesiace. V osobitných prípadoch môže lehotu predĺžiť, je však povinný o tom dotknutú osobu informovať.

Pripojte sa k odberateľom GDPR spravodaja

Náš newsletter práve teraz odoberá
Aktívnych odberateľov

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.