GDPR Academy

Môžeme poslať našu ponuku alebo žiadosť o súhlas na zverejnené emailové adresy?

Otázka: Sme prevádzkovateľ elektronického obchodu. Radi by sme s ponukou našich produktov oslovili obce a školy. Je možné prostredníctvom e-mailu zaslať žiadosť o súhlas, v rámci ktorého najskôr predstavíme našu firmu? A až následne, keď súhlas získame, našu ponuku zašleme? Je takéto posielanie emailov v súlade s GDPR? 

Odpoveď: V GDPR Academy sa venujeme prioritne všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov, resp. pravidlám bezpečného a legitímneho narábania s osobnými údajmi. 

Pri týchto reklamných aktivitách sa však okrem všeobecného nariadenia o ochrane údajov (tzv. GDPR) musíme riadiť aj zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len ako “ZEK”). Tento však nie je z odborného hľadiska našou prioritou. 

Napriek tomu však veríme, že naše závery vám pomôžu v tom, ako neprísť pri reklamných aktivitách  do kolízie s aktuálnou legislatívou. Či už je ňou GDPR alebo zákon o elektronických komunikáciách.

Zameriame sa na zverejňované e-mailové kontakty typu info@nazovfirmy.sk, ale aj tie, ktoré sú považované za osobné údaje. Keď napríklad zamestnávateľ legitímne zverejňuje na svojom webe kontaktné e-maily na svojich zamestnancov.

Zákon o elektronických komunikáciách vo svojom § 116 ods. 2 definuje pojem priamy marketing. Ide o akúkoľvek formu prezentácie tovarov alebo služieb v písomnej forme alebo ústnej forme, ktorá je zaslaná alebo prezentovaná prostredníctvom verejne dostupnej služby priamo jednému alebo viacerým účastníkom alebo užívateľom.

Podľa nášho názoru je preto už to, že niekomu predstavíte vašu firmu, keď mu oznámite napríklad kto ste, čomu sa venujete, považované za priamy marketing. A to aj v prípade, ak je v tejto fáze komunikácie  (oslovenia vášho potenciálneho zákazníka) vašim cieľom “len” získanie súhlasu so zaslaním konkrétnej ponuky.

Ďalej v § 116 ods. 3 ZEK je na účely priameho marketingu dovolené použitie elektronickej pošty voči užívateľovi len s jeho predchádzajúcim preukázateľným súhlasom získaným pred kontaktovaním užívateľa.

 A podľa § 116 ods. 4 ZEK je na účely získania predchádzajúceho súhlasu zakázané používanie elektronickej pošty.

ZEK však uvádza aj dve výnimky, kedy súhlas pre e-mailový marketing nie je potrebný. Nachádzame ich v § 116 ods. 15. Podľa neho predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje:

  • ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, a ak jeho kontaktné údaje na doručenie elektronickej pošty  tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom, 
  • alebo ak ide o priamy marketing adresovaný na zverejnené kontaktné údaje účastníka alebo užívateľa, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou

Bez súhlasu tak môžete priamy marketing vykonávať na tých príjemcov e-mailových správ, ktorí sú napríklad vašimi zákazníkmi. Toto platí aj v prípade, ak je príjemcom jednotlivec a vy o ňom spracúvate e-mailovú adresu, ktorá je považovaná za osobných údaj. Právnym základom pre spracúvanie je váš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Z vašej otázky však vyplýva, že plánujete osloviť úplne nové kontakty, to znamená bez akéhokoľvek predchádzajúceho vzťahu s vašou firmou. Preto túto výnimku aplikovať nemôžete.

Váš priamy marketing však môžete smerovať na zverejnené údaje používateľov, ak sú nimi živnostníci alebo právnické osoby. Aj tu je však drobný problém. 

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.