GDPR Academy

Ostatné práva dotknutých osôb

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom. To znamená, že má právo získať potvrdenie o tom, či o nej spracúvate osobné údaje. Ak áno, má zároveň právo získať prístup k údajom, ktoré sa jej týkajú.

Toto právo si môže u vás uplatniť, a to bez ohľadu na právny základ, ktorý používate k spracúvaniu jej osobných údajov. Či už je ním súhlas, zmluva, osobitný zákon alebo váš oprávnený záujem, právo na prístup má oprávnený žiadateľ vždy.
Toto právo si môže dotknutá osoba u vás uplatňovať v primeraných intervaloch, napríklad s cieľom kontroly zákonnosti spracúvania.

Keď si dotknutá osoba u vás uplatní svoje právo na prístup, pre vás to znamená, že:

  • tejto dotknutej osobe oznámite, či o nej osobné údaje sú spracúvané,
  • alebo, že jej osobné údaje nie sú spracúvané.

Ak žiadne osobné údaje o žiadateľovi nespracúvate, nesmiete jeho žiadosť považovať za bezpredmetnú. Ste povinný mu túto skutočnosť oznámiť.
Ak osobné údaje spracúvate, vo vašej odpovedi dotknutú osobu informujete o:

  • účele spracúvania,
  • kategórii osobných údajov,
  • o príjemcoch osobných údajov,
  • o dobe spracúvania osobných údajov resp. dobe uchovávania.
  • existencii práva vyžadovať opravu, výmaz, alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať spracúvanie,
  • že dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak ste údaje nezískali priamo od dotknutej osoby, potom na tomto mieste uveďte aj akékoľvek dostupné informácie o zdroji, z ktorého osobné údaje pochádzajú.

A ak tomu tak je, potom informujte dotknutú osobu aj o tom, že osobné údaje sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, v ktorých sa spracúvanie opiera o profilovanie. Zároveň ju zmysluplne informujte o použitom postupe a o následkoch takéhoto spracúvania.
Ak vyvážate osobné údaje mimo EU a EHP alebo medzinárodnej organizácii, mali by ste dotknutú osobu informovať aj o primeraných zárukách.

Zároveň má dotknutá osoba právo na poskytnutie kópií, ktoré sa o nej spracúvajú. Prvú kópiu poskytnite bezplatne, za akékoľvek ďalšie si môžete účtovať primeraný poplatok, ktorý zodpovedá administratívnym nákladom.

Uplatnenie práva a získať kópiu však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb. Mohlo by to nastať napríklad vtedy, ak by ste poskytli údaje aj o inej osobe, ktoré by boli súčasťou kópie. Napríklad v súvislosti s uplatnením práva na prístup ku kamerovým záznamom. Uvedené právo by sa taktiež nemalo nepriaznivo dotknúť ani obchodného tajomstva alebo práv duševného vlastníctva a najmä autorských práv týkajúcich sa softvéru.
Výsledkom hodnotenia nepriaznivých dôsledkov by však nemalo byť odmietnutie poskytnutia akýchkoľvek informácií dotknutej osobe.

A ak spracúvate o dotknutej osobe veľké množstvo informácií, potom pokojne dotknutú osobu požiadajte o spresnenie informácií, ktoré požaduje.

Právo na opravu údajov

S dodržiavaním základných zásad – konkrétne so zásadou správnosti, úzko súvisí právo dotknutej osoby na opravu alebo doplnenie jej neúplných osobných údajov.

Po prijatí žiadosti o opravu osobných údajov sa najskôr presvedčte, či je požiadavka oprávnená, a to s ohľadom na dôkazy, ktoré vám žiadateľ predloží. Zhodnoťte ich a ak je to potrebné, vykonajte opravu alebo údaje doplňte. Pri dopĺňaní rátajte aj so zásadou minimalizácie údajov, teda, či sú údaje nevyhnutné. Nakoniec o výsledku informujte dotknutú osobu.
Dotknutú osobu informujte aj vtedy, ak zistíte, že údaje, ktoré spracúvate sú správne, takže nebudete vykonávať žiadne zmeny, a to napriek jej požiadavke. Svoje rozhodnutie by ste mali dotknutej osobe náležite vysvetliť.
Aj toto právo má každá dotknutá osoba, bez ohľadu na právny základ, ktorý k spracúvaniu osobných údajov používate. Teda rovnako, ako právo na prístup k údajom.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.